Risikoanalyse

«Ved større eller vanskelige grunnarbeider bør man foreta en risikoanalyse […] tidlig i planfasen»

NS8141:2001, kap. 6.1.

Nitro Consult kan som uavhengig tredjepart bistå ditt prosjekt med en risikoanalyse. Risikoanalysen bør utføres tidlig i planleggingsfasen, slik at resultatene kan innarbeides i anbudspapirene. En risikoanalyse består av

  • Oppdragets omfang og hensikt

  • Nærliggende bygningers fundamentering og konstruksjon

  • Registrering av følsomt utstyr og hvor det er plassert

  • Eksisterende ledninger, tunneler og bergrom

  • Anvisning av hvor vibrasjonsmålinger skal utføres og hvilke kontroller som skal foretas

  • Tillatt vibrasjonsverdi

  • Dokument som angir anbefalt besiktigelse og informasjon til naboer

  • Bedømmelse av risikoer forbundet med geologiske forhold, geotekniske forhold og grunnvannsforhold samt stabilitetsproblemer og behov for kontroll av setninger. Om slike risikoer avdekkes bør videre geoteknisk utredning utføres.

  • Registrering av arbeidsplasser som vil påvirke tidspunktene for anleggsarbeidene

  • Krav til dokumentasjon i form av planer, protokoller, m.v.

Besiktigelse/tilstandskontroll

«Omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som kan tenkes å bli påvirket av grunnarbeidet, skal besiktiges før og etter at arbeidet er utført»

NS8141:2001, kap. 6.2

Nitro Consult kan bistå deg med besiktigelse og tilstandskontroll av eksisterende bygg. En besiktigelse gjennomføres ved at bygningene systematisk gjennomgås med videokamera. Bygningene blir besiktiget og filmet både innvendig og utvendig. Alle overganger mellom vegger, gulv og tak filmes. Ved å se etter sprekker og andre skader på bygningsstrukturen dokumenteres tilstanden på bygningen. Det utarbeides rapport fra hver besiktning med dokumentasjon på eksisterende tilstand på eiendommen. De viktigste delene av bygningene som dokumenteres er bærende konstruksjoner fra kjeller og oppover, samt alle trappehus og søyler.